Kalorimetri za centralno grijanje

Kalorimetri su dizajnirani za mjerenje potrošnje toplinske energije kod sistema centralnog grijanja.
Kalorimetri mjere potrošenu toplinsku energiju. Količina toplote izražava se u kilovat satima ili megavat satima. Kompaktni kalorimetar je uređaj koji se sastoji iz mjerila protoka, 2 temperaturska senzora (koja mjere razliku temperature dovoda i povrata) i računske jedinice. Kalorimetre se ne isplati stavljati u stanove koji su u zgradi s više od jedne vertikale. Kalorimetri na osnovi svih mjerenja daju vrijednost potrošene energije. 

Kada se koriste kalorimetri?


Kalorimetri se koriste u podstanicama sistema daljinskog grijanja - centralni kalorimetri, koje postavljaju toplane odnosno javno komunalna preduzeća. Individualni kalorimetri postavljaju se ispred svakog stana – mjere individualnu potrošnju grijanja. Postavljaju se i na radijator i mjere na principu razlike temperature vode koja ulazi u radijator i one koja izlazi iz njega, a da bi sve to točno izmjerili, još mjere i protok vode kroz radijator. Kalorimetri na osnovi svih mjerenja daju vrijednost potrošene energije. Također, koriste se i u sistemima podnog grijanja kada je tehnički nemoguće instalirati djelitelje troškova toplote.